Govt High School Chahitara

Chahitara Village, District Banda, Uttar Pradesh, India

Affiliated By

Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad Prayagraj, Uttar Pradesh India

Teacher & Staff
Principal
Smt Sarita Shrivas

saritashrivas82@gmail.com

Incharge Principal

Principal
Smt Roshni Tripathi

roshni807@gmail.com

Assistant Teacher

Principal
Smt Sapna Singh Patel

sapna002singh@gmail.com

Assistant Teacher

Principal
Smt Poonam Singh

poonamsingh579702@gmail.com

Assistant Teacher

Principal
Smt Anjali Singh Patel

patelanjalisingh@gmail.com

Assistant Teacher